Podmienky používania

Prevádzkovateľom webovej stránky www.mopeco.sk je spoločnosť ANTEVA s.r.o. so sídlom Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 262 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29585/S.

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. ANTEVA s.r.o. (ďalej len „Anteva“) pri ich spracovaní postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Anteva nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených na týchto stránkach nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle spoločnosti Anteva, ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti.

Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť Anteva ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.

Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musel vopred informovať.

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely a informovanie o produktoch a službách spoločnosti Anteva. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody.