Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov podrobne popisujú ako získavame, uchovávame a používame osobné údaje.

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu, spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov a umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

  1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ANTEVA s.r.o., so sídlom Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 262 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 29585/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

  1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mailovej adrese anteva@anteva.sk

 

  1. Účely spracovania osobných údajov, ich rozsah a právny základ

Prevádzkovateľ získava, uchováva a používa osobné údaje výslovne na základe ich dobrovoľného poskytnutia. Rozsah spracovávaných osobných údajov závisí od ich účelu.

 

Zasielanie správ prostredníctvom newslettera

ANTEVA spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu emailová adresa za účelom zasielania správ priameho marketingu, aby sme Vás informovali o aktuálnych informáciách, novinkách, produktoch a službách spoločnosti ANTEVA s.r.o..

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem na realizáciu marketingu s cieľom informovať Vás o produktoch alebo službách, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé a relevantné vzhľadom k nami poskytovaným službám.

Vaše osobné údaje budeme na tieto účely spracúvať po dobu, kým sa neodhlásite zo zasielania správ na účely marketingu.

 

Kontaktný formulár

ANTEVA spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a mesto za účelom kontaktovania Vás s ponukou našich služieb ako aj za účelom odpovedania na Vaše otázky, dotazy, žiadosti alebo iné podnety a činnosti.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem na poskytovaní riadnych služieb spoločnosti ANTEVA a na zabezpečenie poskytovania užívateľskej a klientskej podpory.

Vaše osobné údaje budeme na tieto účely spracúvať po dobu, ktorá je potrebná na zodpovedanie Vašich otázok a poskytnutie požadovaných informácií.

 

Súbory cookies

ANTEVA spracúva Vaše osobné údaje aj vo forme súborov cookies. Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate. Tieto údaje používame na účely zlepšovania, zvýšenie komfortu, štatistického vyhodnocovania používania webovej stránky www.monpeco.sk

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem na poskytovaní kvalitnej prevádzky a služieb stránky www.monpeco.sk a optimalizácii jej funkcionalít.

Používaniu súborov cookies môžete zabrániť zakázaním používania a ukladania súborov cookies v nastaveniach Vášho prehliadača.

Vaše osobné údaje budeme na tieto účely spracúvať po dobu, ktorá je potrebná na zodpovedanie Vašich otázok a poskytnutie požadovaných informácií.

Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v Podmienkach používania cookies.

 

  1. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technologického rozvoja. Všetky Vaše údaje sú chránené bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto osobných údajov.

 

  1. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí chránia Vaše osobné údaje v zákonom požadovanej forme.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Google – Google Analytics

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania osobných údajov. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

 

  1. Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu.

Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EÚ. Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu. Preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos mimo EÚ, do maximálnej možnej miery ošetrené.

 

  1. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: anteva@anteva.sk.

 

Právo na informácie

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

 

Právo na prístup k informáciám

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 48 hodín od doručenia, aké Vaše osobné údaje spracúvame a prečo. V prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 31 dní od doručenia žiadosti.

 

Právo na doplnenie a zmenu

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo budú Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

 

Právo na prenositeľnosť.

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciám – len s tým rozdielom, že Vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe.

 

Právo na vymazanie (byť zabudnutý).

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie osobných údajov (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh.

 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 

Pokiaľ budete mať pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

 

  1. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami Vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

  1. Mlčanlivosť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.